1 COÖRDINATIEPLAN

In het coördinatieplan leggen we de nadruk op intensief contact tussen trainer en leider. Fouten die in wedstrijden gemaakt worden, kunnen op de training extra aandacht krijgen. Tevens is het van belang dat trainingsoefeningen ook tot uiting kunnen komen in de wedstrijden. Duidelijk hierbij is dat de zienswijzen van de betrokkenen op elkaar afgestemd dienen te worden. De coördinator van de leeftijdsgroep kan adviserend en zonodig dwingend optreden in dit soort zaken.

1.1 De trainer als coördinator

De trainer die het selectieteam traint is automatisch coördinator van de betreffende leeftijdsgroep. Deze coördinator is het aanspreekpunt voor de leeftijdsgroep. Bij de F-pupillen kan hier van worden afgeweken.

1.1.1 Taken

· intensief contact onderhouden met de Technisch Coördinator over het reilen en zeilen binnen zijn leeftijdsgroep;

· het bewaken van de kwaliteit van de trainingen binnen zijn leeftijdsgroep;

· 3 keer per jaar een overleg organiseren voor trainers en leiders binnen de leeftijdsgroep;

· aanspreekpunt is voor leiders, trainers, ouders en kinderen binnen zijn leeftijdsgroep;

· oplossen van problemen binnen de leeftijdsgroep;

· coördineert het organisatie- en technisch gedeelte van de leeftijdsgroep.

1.1.2 Intensief contact tussen trainers en leiders

Regelmatig bezoekt de jeugdleider de trainingen. Eén keer per twee maanden is er overleg tussen trainers en leiders van dezelfde leeftijdsgroep. De rapportage van het overleg zal worden overhandigd aan de Technisch Coördinator.

2 SELECTIEPLAN

In het selectieplan treft u de procedure van selecteren aan, welke selectiecriteria gehanteerd worden en wat wordt verstaan onder selectieteams.

2.1 Procedure van selecteren

De technische commissie, bestaande uit alle trainers, zal zich gedurende het seizoen bezighouden met rapportage betreffende jeugdspelers in verband met de indeling voor het nieuwe seizoen. De Technisch Coördinator maakt selectievoorstellen die op een selectieavond worden besproken met leiders en trainers. Op deze avond worden de voorlopige selecties voor het nieuwe seizoen vastgesteld. Leiders en trainers kunnen slechts adviserend optreden ten aanzien van de selectievoorstellen.

Ook tijdens het seizoen kunnen er wijzigingen optreden in de samenstelling van teams. Deze wijzigingen zullen echter in beperkte mate - wanneer dat echt noodzakelijk wordt geacht - op basis van selectiecriteria en/of teamaantallen doorgevoerd worden.

2.2 Selectiecriteria

Aan de hand van onderstaande criteria worden de spelers geselecteerd. De onderstaande opsomming is willekeurig; de zes genoemde criteria zijn even belangrijk.

Techniek: Lichamelijke behendigheid en balbeheersing

 

Tactisch inzicht: Positiebepaling met en zonder bal, improvisatievermogen, vaardigheden zonder bal

Trainingsopkomst: Bij duidelijke afwijking in trainingsopkomst kan dit criterium bepalend zijn voor de selectie

Fysieke gesteldheid: Lichaamsbouw, gebruik van het lichaam

De fysieke gesteldheid kan van invloed zijn op selectie, wanneer er sprake is van een duidelijke afwijking ten opzichte van leeftijdgenoten

Mentale gesteldheid: Wijze van denken, instelling, geestesgesteldheid

De mentale gesteldheid kan van invloed zijn op selectie, wanneer er sprake is van een duidelijke afwijking ten opzichte van leeftijdgenoten

Leeftijd: Doordat sprake is van leeftijdscategorieën worden spelers automatisch ‘geselecteerd' op basis van leeftijd. Binnen de leeftijdsgroep is leeftijd als selectiecriterium van ondergeschikt belang

2.3 Selectieopbouw

Er wordt bij de jeugd in principe geselecteerd vanaf de E- tot en met de A-junioren. Op basis van bovenstaande criteria worden spelers geselecteerd. Bij de F-junioren is er nog geen sprake van selectie. Teams worden geformeerd op volgorde van aanmelding.

2.4 Dispensatie

In bepaalde gevallen kan in overleg met speler en ouders/verzorgers dispensatie aangevraagd worden bij de K.N.V.B., indien uit de selectiecriteria en/of teamaantallen blijkt dat dispensatie gewenst is.

2.5 Selectieteams

De selectieteams zijn: E1, E2, D1, C1, B1 en A1.

Zoals uit de algemene doelstellingen blijkt, trachten we de selectieteams zo hoog mogelijk te laten spelen. Dit houdt in, dat op basis van de algemene uitgangspunten het maximale van spelers wordt verlangd in selectieteams. Prestatiegerichtheid komt meer tot uiting bij deze teams.

 
 

In het begeleidingsplan zal de nadruk liggen op de taken en verantwoordelijkheden van de jeugdleider in het algemeen, wedstrijddagen en de taken en verantwoordelijkheden van de scheidsrechter. De trainer zal behandeld worden in het technische plan.

3.1 Jeugdleider

3.1.1 Taken algemeen

· leidt, bij voorkeur met een tweede leider, een jeugdteam;

· is op de hoogte van de spelregels geldend voor de leeftijdsgroep waarvan hij leider is;

· stelt alleen spelers op die in het bezit zijn van geldige K.N.V.B. spelerspas.(vanaf D.pup.);

· bezoekt regelmatig de trainingen;

· stimuleert het trainingsbezoek;

· stimuleert sportief gedrag (t.o. mede - en tegenspelers, scheidsrechters, trainers, etc.);

· onderhoudt contact met de ouders;

· bezoekt het tweemaandelijkse overleg binnen de leeftijdsgroep (zie 3.1);

· maakt een autovervoersplan en speelschema en verzorgt de verspreiding naar ouders;

· licht de technische commissie in over de kwaliteiten van de jeugdspelers in zijn team;

· neemt minimaal één keer per week contact op met de trainer over de stand van zaken (trainingsopkomst, gedrag etc.);

· stemt nevenactiviteiten zoveel mogelijk af met andere teams van de leeftijdsgroep om scheefgroei te voorkomen.

3.1.2 Taken op wedstrijddagen

· is bij wedstrijden minimaal 10 minuten voor vertrektijd /presentietijd aanwezig;

· is verantwoordelijk voor het invullen van het wedstrijdformulier voor de wedstrijd;

· zal de (kopie van) het volledig ingevulde wedstrijdformulier in het daarvoor bestemde plaats inleveren;

· dient als grensrechter te functioneren vanaf de D-junioren;

· is medeverantwoordelijk voor het brengen van drank/thee naar de kleedkamers;

· zorgt voor een warming-up van de jeugdspelers;

· ziet toe op ordelijk gedrag van de spelers;

· laat de kleedkamer schoon achter;

· stimuleert een goede lichamelijke hygiëne (zoals douchen na de wedstrijd);

· draagt zorg voor het op juiste wijze dragen van het BOA-jc -tenue en het dragen van scheenbeschermers (verplicht);

· zorgt voor de wedstrijdbal bij thuiswedstrijden en voor intrapballen en een waterzak met toebehoren;

· is voor vertrek van een uitwedstrijd op de hoogte van de locatie van de club. Een boek met telefoonnummers van alle clubs en landkaarten is beschikbaar bij de wedstrijdsecretaris.

3.1.3 Autovervoer

Door het bewezen succes van autovervoer in groepen worden de jeugdleiders, mede vanwege uniformiteit en duidelijkheid naar ouders, verplicht het autovervoer in groepen in te delen. De jeugdleider maakt drie of vier groepen (A, B, C, D) van minimaal 4 auto's bij ‘elftallen' en minimaal 3 auto's bij ‘zeventallen'. De jeugdleider maakt een kopie van de groepsindeling met daarbij de telefoonnummers van de ouders vermeld.

De jeugdleider geeft aan dat ouders onderling dienen te ruilen wanneer zij niet kunnen rijden. Het speelschema (indien aanwezig) en groepenindeling dient aan alle ouders te worden uitgedeeld.

3.1.4 Wedstrijdformulier

Het zorgvuldig invullen van het wedstrijdformulier vanaf de D- pupillen is van zeer groot belang, mede gezien de boetes die de K.N.V.B. oplegt voor fouten in het wedstrijdformulier. Veelgemaakte fouten zijn het niet-invullen van: de datum, het wedstrijdnummer, clubnaam en nummer (GC PX 58 G ) boven de lijst van spelers, niet-invullen van assistent-scheidsrechter en nummer, handtekening en nummer van de aanvoerder. De leider is verantwoordelijk voor het juist invullen van het wedstrijdformulier.

3.1.5 Materiaal

Aan het begin van het seizoen krijgt de leider het benodigde materiaal (intrapballen, een wedstrijdbal, een waterzak en een bodywarmer/coachjas) van het bestuurslid Sponsoring. Aan het einde van het seizoen levert de leider dit materiaal weer in.

3.1.6 Kampioenen

De penningmeester van het jeugdbestuur is belast met de financiën rondom kampioenen. Het tijdig doorgeven van een aanstaand kampioenschap voorkomt teleurstellingen.

3.1.7 Coaching

Coaching kan zeer belangrijk zijn voor een speler. Verwarrend voor het kind zijn echter de verschillende aanwijzingen van ouders, trainers en leiders. Een speler volgt de aanwijzingen op van zijn leider/trainer en níet de aanwijzingen van ouders. Eén van de uitgangspunten is de positieve benadering. Deze positieve benadering dient ook geuit te worden in de coaching naar spelers.

3.2 Scheidsrechter

· is minimaal een half uur voor de wedstrijd aanwezig;

· is op de hoogte van de geldende spelregels;

· vult na de wedstrijd de uitslag op het wedstrijdformulier in plus eventuele overige gegevens: (gele/rode kaarten) en de handtekening;

· draagt scheidsrechterstenue.


4 TECHNISCH PLAN

Het technisch plan heeft tot doel alle jeugdspelers een gedegen voetbalopleiding te geven. Vanaf de F- tot en met de A-junioren vindt een logische opbouw van trainingen plaats.

4.1 Trainingen algemeen

4.1.1 Technisch coördinator

· is voorzitter van de technische commissie;

· legt hoofdlijnen vast ten aanzien van het technische gedeelte;

· organiseert minimaal één keer per twee maanden het trainersoverleg;

· onderhoudt intensief contact met overige trainers betreffende trainingsopbouw en oefenstof;

· is het eerste aanspreekpunt voor trainers;

· is belast met het selecteren van de nieuwe trainer;

· is belast met aanstelling en ontslag trainer;

· onderhoudt contact met bestuurlid materiaal van AAC, Batavia en Olympia.

4.1.2 Trainers

De trainers verzorgen één of twee keer in de week de trainingen.

Taken:

· verzorgt de trainingen;

· onderhoudt intensief contact met de TC;

· bezoekt zoveel mogelijk de wedstrijden van zijn team(s);

· maakt in overleg met de leider(s) een opstelling van zijn team(s);

· opent de kleedkamers;

· is verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de kleedkamers;

· verzorgt de verlichting in kleedkamers en zonodig op het veld;

· registreert trainingsbezoek;

· ziet toe op ordelijk gedrag van de spelers;

· registreert de vorderingen van spelers volgens de punten zoals genoemd in de selectiecriteria (zie 4.2);

· bezoekt het trainersoverleg;

· bezoekt het leeftijdsgroepoverleg;

· stimuleert sportief gedrag;

· ziet er op toe dat spelers correct gekleed zijn voor een training (sportief) en op het dragen van scheenbeschermers (verplicht).

4.1.3 Frequentie trainingen

Alle selectieteams dienen minimaal twee keer per week te trainen. E- en F-junioren trainen minimaal één keer in de week met uitzondering van E2. Wanneer de mogelijkheden er zijn, zullen vanaf de D- tot en met de A-junioren de trainingen twee keer per week plaatsvinden (minimaal één keer per week).

4.1.4 Trainingsopbouw algemeen

Elke training dient door de trainer te worden voorbereid. De trainer zal in zijn trainingen rekening houden met een logische opbouw van zijn training waarbij trainingsonderdelen in elkaar overlopen. Wedstrijdkenmerken zullen zoveel mogelijk benaderd worden. Ook hier wordt duidelijk dat samenspraak tussen trainer en leider van groot belang is, maar ook de communicatie tussen trainers onderling. Algemeen geldt dat oefeningen eenvoudig en overzichtelijk dienen te zijn.

4.1.5 Trainersoverleg

Minimaal één keer in de twee maanden vindt er overleg plaats tussen alle trainers. Problemen en ervaringen worden uitgewisseld. Tevens kunnen er thema's vastgesteld worden waarop trainingen een maand lang afgestemd worden.

We vervolgen met de taakstellingen met betrekking tot oefenstof voor de verschillende leeftijdscategorieën in chronologische volgorde

4.2 Trainingen F-pupillen (6 - 8 jaar)

4.2.1 Trainingsdoelstellingen

Technisch: Balgewenning door eenvoudige spelvormen

Conditioneel: Spelenderwijs kennis laten maken met de algemene dagelijkse grondvormen van beweging: lopen, springen, huppen, draaien, etc.

Tactisch: Nadruk op overspelen, doelpunten maken en doelpunten voorkomen

Mentaal: Leren omgaan met anderen, leren functioneren in de groep.

· Dribbelen (eenvoudige vormen, spelvormen en afwerken van korte afstand op klein doel);

· Plaatsen (over korte afstand en in spelvorm);

· Eenvoudige combinaties van oefeningen met dribbelen en plaatsen;

· Speelse aanwenning basistechnieken met de bal, individueel en in de groep;

· Ingooien;

· Kleine partijspelen (kleine teams/velden/doelen);

· Spelenderwijs spelregels bijbrengen.

4.2.2 Praktische opmerkingen

· Trainingsonderdelen moeten kort duren, aangezien de concentratie sneller afneemt.

· Bij de uitvoering van de oefeningen over geringe afstanden laten spelen, waarbij veel korte pauzes worden ingelast.

· Als trainer dien je in de gaten te houden dat het bij de F-junioren gaat het om gewenning door middel van spel.

4.2.3 Het coachen

· ruimte laten voor eigen ontdekkingen;

· opmerkingen in begrijpelijke taal en vanuit een positieve benadering.


 

4.3 Trainingen E-pupillen (8 – 10 jaar)

4.3.1 Trainingsdoelstellingen

Technisch: Vanuit spelvorm aanleren van de technische grondvormen (aannemen, plaatsen, koppen, trappen, dribbelen, drijven, stoppen en afwerken).

Conditioneel: Scholen van algemene beweeglijkheid. De uitvoering in spel- en

wedstrijdvorm.

Tactisch: Drang naar individueel spel niet aantasten.

Nadrukkelijk aandacht schenken aan kennis van de belangrijkste

Spelregels.

Laten wennen aan vaste posities in een team.

Het vervullen van taken als dekken, vrijlopen en combineren.

Mentaal: Wijzen op het belang van samenwerking ten einde een bepaald

doel te kunnen bereiken.

4.3.2 Het coachen

· ruimte laten voor eigen ontdekkingen;

· opmerkingen in begrijpelijke taal en vanuit een positieve benadering.

4.4 Trainingen D-junioren (10 – 12 jaar)

4.4.1 Trainingsdoelstellingen

Technisch: Gericht oefenen met de technische grondvormen (aannemen, plaatsen, koppen, trappen, dribbelen, drijven, stoppen en afwerken).

Accent leggen op technische gave en uitvoering.

Conditioneel: Scholen van algemene beweeglijkheid. De uitvoering in spel-

en wedstrijdvorm

Tactisch: Individueel tactisch inzicht vormen door nadruk te leggen tactische

principes als naar de bal toegaan, afschermen etcetera.

Inzicht laten verkrijgen in de voornaamste taken van de spelers op

verschillende posities.

Mentaal: Wijzen op het belang van samenwerking om doel te kunnen bereiken.

4.4.2 Het coachen

· ruimte laten voor eigen ontdekkingen;

· opmerkingen in begrijpelijke taal en vanuit een positieve benadering.

4.5 Trainingen C-junioren (12 – 14 jaar)

4.5.1 Trainingsdoelstellingen

Technisch: Voortzetten van het doelgerichte, technisch zuiver leren beheersen van de technische grondvormen met oefeningen in een hoger tempo. Meer technische grondvormen bij de uitvoering combineren en aaneensluitend laten beoefenen.

Grote verschillen kunnen zich voordoen bij de ontwikkeling van de speler als gevolg van de puberteit en groei, waardoor de looptechniek en coördinatie verslechtert.

Technieken in spelsituatie beoefenen tijdens trainingen en wedstrijden.

Tactisch: Vanuit de algemeen tactische principes een diepere uitwerking geven aan individuele tactiek ( beweging zonder bal, agressief behouden verdedigen etc.)

Leren onderscheiden van dekkingsvormen.

Leren begrijpen en beoefenen van verschillende aanvalsmogelijkheden.

 

Verduidelijken van het belang van elftaltactiek en het inzicht bijbrengen in en beoefenen van de belangrijkste taken van de verschillende linies en de posities binnen de linies.

Samenwerking tussen de linies bevorderen.

Mentaal: Voortdurend stimuleren van zelfvertrouwen.

Verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen.

Opvoeden in sportmentaliteit ten aanzien van lichaamsverzorging, wedstrijdvoorbereiding, prestatiebewustzijn en materiaalbeheer.

Conditioneel: Door grote variatie in lichamelijke ontwikkeling dient de lichamelijke belasting per individu te verschillen.

Een goed evenwicht ten aanzien van arbeid-rustverhouding is verantwoord voor deze leeftijdsgroep

Intensiteit bij het oefenen van technische en tactische onderdelen op hoger niveau brengen door meer herhalingen, langere serie, kortere rust, langere totale trainingsduur, meer oefenen onder weerstand.

4.5.2 Praktische opmerkingen

· Op deze leeftijd voortzetten van het grondig en bij herhaling oefenen van de technische grondvormen.

· Niet te veel onderdelen in de trainingen behandelen.

· Houdt rekening met de puberteitsfase per individu bij training/begeleiding.

4.5.3 Het coachen

· Veel aandacht voor positieve coaching van trainer/coach en ook van medespelers naar de speler.

· Meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van spelers.

· Coaching over aspecten als baltempo, tactiek en samenwerking.

4.6 Trainingen B-junioren (14-16 jaar) 4.6.1 Trainingsdoelstellingen

Technisch: Verder scholen van de technische kwaliteiten, waarbij ten aanzien van de grondvormen in hoog tempo geoefend wordt.

Veel aandacht aan aanvallend en verdedigend koppen, aan de afwerking en aan de passing over grote afstand.

Doelgericht laten oefenen vanuit wedstrijdsituaties, veel positiepartij-spelen met technische accenten.

Conditioneel: Conditioneel scholen ten aanzien van snelheid en uithoudingsvermogen.

Bewust gebruik maken bij de uitvoering van intervaltrainingsmethode, steigeringsmethode en de herhalingsmethode.

Tactisch: Voortdurend en bewust individuele tactiek in wedstrijdsituaties uitdiepen.

Beoefenen van de verschillende dekkingsvormen en het onderkennen van de voor- en nadelen.

Begrip bijbrengen voor het gebruik maken van tactische mogelijkheden zoals hanteren van speltempo, het spel verplaatsen en het tot stand brengen van een numerieke meerderheid in een bepaald terreingedeelte.

Het verder ontwikkelen van het denken in taken op een bepaalde positie, de functie van de plek binnen een linie en de taak van die linie binnen het elftal.

Bewust hanteren van spelhervattingen

 

Mentaal: Zelfkritiek stimuleren.

Verder ontwikkelen van "voetbalmentaliteit”

Voortdurend blijven stimuleren

Nadruk leggen op positieve coaching

4.6.2 Het coachen

· uitgaan van observatie in partijspel;

· opmerkingen gebaseerd op samenwerking en taken van de spelers in de wedstrijd;

· eigen verantwoordelijkheid van spelers benadrukken.

· coaching over aspecten als baltempo, tactiek en samenwerking

4.7 A-junioren (16 – 18 jaar)

4.7.1 Trainingsdoelstellingen

Technisch: Verdere vervolmaking van de technische grondvormen:

automatisme inbouwen, oefenen in zeer hoog tempo onder grote weerstand.

Veel aandacht schenken aan koppen, afwerken en passen over grote afstand.

Verder ontwikkelen van technische handelingen gecombineerd met tactische aspecten.

Conditioneel: Spelers belasten tot maximaal individueel prestatieniveau zowel met als zonder bal.

Wat conditionele training betreft, dient bewust en gericht geschoold te worden ten aanzien van snelheid, kracht en uithoudingsvermogen.

 

Tactisch: Verder ontwikkelen van tactisch inzicht zowel in spelsituaties als in het spelen op een bepaalde plaats in een linie.

Bewust oefenen van tactische mogelijkheden zoals spel/baltempo en gericht trainen op specifieke speelwijzen (formaties, systemen en tactieken).

Ontwikkelen en stimuleren van het analyseren van tactische situaties.

Mentaal: Prestatieve instelling bevorderen door streven naar een zo hoog mogelijk persoonlijk prestatieniveau.

Stimuleren van kritische beoordeling van eigen capaciteiten.

Bepaald inzicht laat verkrijgen in voetballoopbaan op seniorenniveau.

4.7.2 Het coachen

· uitgaan van observatie in partijspel;

· opmerkingen gebaseerd op samenwerking en taken van de spelers in de wedstrijd;

· eigen verantwoordelijkheid van spelers benadrukken;

· coaching over aspecten als baltempo, tactiek en samenwerking.

4.8 Algemeen

Trainingen zoveel mogelijk af laten stemmen op trainingen van de A- selectie senioren.

Voorwat betreft het voetballen van A-junioren bij Senioren is het selectiebeleid A-junioren naar Senioren van toepassing.